دانشجویانی تقاضای وام دانشجویی می توانند از تاریخ 95/04/01 الی 95/05/30 جهت ثبت نام اولیه به سایت

www.swf.ir

مراجعه نمایند . (جهت اطلاعات تکمیلی به واحد مالی مراجعه نمایید)