اطلاعیهدانشجویانی که متقاضی گذراندن درس معرفی به استاد می باشند از تاریخ 95/04/12الی 95/04/15 به واحد امتحانات خانم علیخانی مراجعه نمایند