«اطلاعیه مهم »پیرو بخشنامه شماره 37703/95/م مورخ
29/08/1395 درخصوص شرایط شرکت دانش آموختگان ورودی نیم سال قبل از سال 1393 در
آزمون وکالت ، دانشگاه علمی کاربری کانون وکلای دادگستری مرکز، به اطلاع می رساند شروع ثبت نام از تاریخ 95/11/03 به مدت 10 روز خواهد بودزمان شروع ثبت نام متعاقباً
اعلام خواهد شد .