مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده

1- تصویر مدرک تحصیلی کاردانی برای  متقاضیان اخذ دروس رشته های کاردانی

2- تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی برای متقاضیان اخذ دروس رشته های کارشناسی

3- تصویر کارت ملی و شناسنامه

4- واریز مبلغ 3000000ریال به حساب شماره   395033735  نزد بانک تجارت شعبه سعدی شمالی

شایان ذکر است تکمیل مدارک تا تاریخ 95/11/24  خواهد بود