مدارک لازم برای ثبت نام در فایل زیر قابل مشاهده می باشد
همچنین واریز فیش 30000 ریال ( حساب 395033735 بانک تجارت) به منظور بیمه حوادث ضروری می باشد