برای مشاهده برنامه زمانبندی دوره ها و آزمون
تعیین سطح
ICDL به
بخش
ICDL

مراجعه نمایید