دوره های تخصصی حقوق اراضی و حقوق شهری در 5
هفته برگزار می شود.علاقه مندان جهت توضیحات تکمیلی به بخش دوره های تخصصی مراجعه
نمایند