قابل توجه کاراموزان محترم
دوره تخصصی متون حقوقی روز سه شنبه مورخ 30-8-96 برگزار نخواهد شد.
لذا هفته آینده روز سه شنبه مورخ 7-9-96 آخرین جلسه متون حقوقی برگزار خواهد شد