اطلاعیهکلیه دانشجویان می توانند از تاریخ 14-10-96 نسبت به پرینت کارت ورود
به جلسه خود اقدام نمایندنکته :1-پرینت کارت ورود به جلسه فاقد شماره صندلی خواهد بود , شماره صندلی به صورت دستی در دانشگاه اعلام خواهد شد.2-پرینت کارت مذکور منوط به تسویه حساب مالی می باشد

3-مقررات انظباطی در فایل زیر قابل مشاهده می باشد