زمان انتخاب واحد ذکر شده در تقویم آموزشی فقط برای دانشجویان قبل از ورودی بهمن 97-96 می باشد ودانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی ورودی نیم سال دوم 97-96 مجاز به انتخاب واحد در نیم سال تابستان نمی باشند.