اطلاعیه


 


دانشجویانی که در مقطع کاردانی و کارشناسی فارغ التحصیل شده اند تنها تا تاریخ 94/6/10فرصت انجام مراحل


فارغ التحصیلی دارند و لذا بعد از تاریخ مذکور انجام مراحل فارغ التحصیلی تا تاریخ 94/07/01صورت نمی پذیرد