لغو آزمون تئوری 97/7/20 کامپیوتر ویژه کارآموزان
 کار آموزان محترم آزمون تئوری کامپیوتر ویژه کارآموزان در مورخه 97/7/20 لغو و در تاریخ 97/7/27 برکزار خواهد شد
لینکهای مرتبط